CHANT (CHinese ANcient Texts) Database

CHANT (CHinese ANcient Texts) Database
Description:

Includes seven browsable and searchable database of traditional ancient Chinese texts from the Pre-Han (pre 220 AD) up to the Six Dynasties (581 AD).

Publisher:Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo Zhongguo gu ji yan jiu zhong xin
URL:
Alternative:Chinese ancient texts database